Saturday, 3 December 2011

Antonim

1. Antonim ialah kata yang berlawanan ertinya.
2. Contoh antonim ialah:

 • buka- tutup
 • siang- malam
 • sempit- luas
 • manis- masam
 • suka- duka

Sinonim

1. Sinonim ialah kata-kata yang sama erti.
2 Contoh sinonim ialah:-

 • nyata-terang, jelas
 • bangga- megah
 • bendang- sawah
 • bengis- garang
 • pelik- ganjil, aneh
 • lalai- cuai
 • berdukacita- bersedih

Kata Bilangan

1. Perkataan yang menjadi penerang jumlah pada frasa nama.
2. Kata bilangan boleh menunjukkan jumlah yang tertentu sifatnya.
3. Contoh kata bilangan

 • kata bilangan tak tentu- beberapa, segala, setengah-setengah
 • kata bilangan tentu- satu, dua, tiga
 • kata bilangan pecahan- suku, satu pertiga, setengah
 • kata bilangan pisahan- masing-masing, setiap, tiap-tiap
 • kata bilangan tingkat- pertama, kedua, ketiga
 • kata bilangan himpunan- kedua-dua, berminggu-minggu, ratusan
 • kata bilangan tanya- berapa 

Thursday, 24 November 2011

Kata Perintah

1. Digunakan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah, larangan,silaan atau permintaan.
2. Kata perintah digunakan untuk membentuk ayat perintah.
3. Kata-kata perintah digunakan seperti tolong, sila, jemput, dan jangan adalah kata perintah.
4. Contoh:
 • Tolong diam
 • Jangan lalu di kawasan ini
 • Usah sedih lagi
 • Jemput duduk

Kata Hubung

1. Kata hubung digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan ayat dengan ayat.
2. Kata hubung ialah perkataan yang bertugas sebagai penyambung dua klausa atau lebih supaya menjadi satu ayat majmuk.
3. Contoh:
 • tetapi- Mastura kurus tetapi adiknya gemuk.
 • kerana- Zainal tidak ke sekolah kerana demam.
 • dan- Mazlan menggosok gigi dan mandi sebelum ke sekolah.
 • atau- Kamu suka minuman sejuk atau panas?

Kata Tanya

1. kata tanya digunakan untuk menanyakan benda, orang, masa, bilangan, tempat dan sebagainya.
2. kata tanya digunakan untuk membentuk ayat tanya.
3. Contoh:
 • Apakah nama kucing itu?
 • Siapakah nama ibu anda?
 • Bagaimanakah anda datang ke sekolah?
 • Mengapakah anda bersedih?
 • Bila anda tiba?
 • Mana kaca mata anda?
 • Berapa harga baju ini?

Monday, 14 November 2011

Kata Kerja Tak Transitif

 • Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri dengan sendiri.
 • kata kerja tak transitif terdiri daripada:
  • kata dasar- contoh: Mereka tidak datang ke sekolah pada hari ini.
  • berimbuhan ber-contoh: Mereka berjalan kaki ke rumah nenek mereka.
  • berimbuhan ter-contoh Adik terjatuh dari buaian

Kata Kerja Transitif

 • kata kerja transitif ialah menerangkan perbuatan yang dibuat oleh pelaku terhadap orang atau benda lain. Ia mesti diikuti dengan objek atau penyambut untuk melengkapkan maksudnya.
 • kata kerja ini mesti dsertai objek untuk membentuk ayat yang lengkap.
   • Contoh : Azmi menendang(kata kerja transitif )bola (objek)
 • 1) Angin mengibarkan bendera
 • 2) Kakak membawa bakul
 • 3) Ibu membeli buah

Saturday, 12 November 2011

Kata Nama Arah

 • kata nama arah digunakan selepas kata sendi dan untuk menunjukkan arah.
 • Contoh kata arah atas, bawah, dalam, luar, hadapan, belakang,kiri, kanan, tepi, antara, tengah, penjuru

sebagai umat islam, ini adalah arah yang paling betul..........

Wednesday, 9 November 2011

Kata Sendi

 1. Bertugas sebagai perkataan yang menyambungkan atau merangkaikan frasa nama dengan kata-kata atau frasa-frasa yang lain.
 2. Contoh:
 • di, dengan, dari, pada, daripada,ke, oleh

Kata Ganti Diri

1. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang.
2. kata ganti diri terbahagi kepada tiga iaitu:-
 • kata ganti diri pertama
 • kata ganti diri kedua
 • kata ganti diri ketiga
Contoh kata ganti diri
 • kata ganti diri pertama- aku, beta, kami, patik, saya
 • kata ganti diri kedua- awak. engkau, kamu, tuanku
 • kata gantidiri ketiga- baginda, mereka, beliau, dia

Sunday, 6 November 2011

Kata Nama Khas

Perkataan-perkataan yang merujuk secara khas kepada sesuatu nama orang, haiwan, benda, bahasa, tempat dan lain-lain.
Contoh:

Nama orang- Alen dan Mei Ling, Ramasamay dan Selvi, Zamrizan dan Nazirah

Nama tempat- Johor Baharu, Malaysia

Nama haiwan- Si Belang, Si Putih

Tajuk buku- Anjung Seri, Ombak Rindu

Friday, 4 November 2011

Kata Nama Am.....

 • Digunakan untuk menyebut benda hidup dan benda bukan hidup. Ia ditulis dengan huruf kecil kecuali di awal ayat.
 • Contoh: bulan, pasar, abang, meja, kereta, sekolah dan sebagainya.